مبانی تئوری علم فیزیک و مهندسی پلاسما

کتاب مرجع: اصول تخلیه های پلاسما و پردازش مواد

نویسندگان: مایکل لیبرمن و آلن لیچتنبرگ

مدت زمان دوره: 36 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی…

مبانی تئوری پلاسما تخلیه تابان:

 • ساختار و پارامتر های فیزیکی پلاسما تخلیه تابان
 • مشخصه های ولتاژ جریان
 • مقایسه تخلیه تابان و تخلیه تاریک
 • ناحیه اندی و کاتدی تخلیه تابان
 • ناحیه ستون مثبت Positive Column تخلیه تابان
 • ناپایداری های تخلیه تابان

کتاب مرجع: فیزیک و مهندسی پلاسما ویرایش دوم

نویسندگان: الکساندر فریدمن و لارنس کندی

مدت زمان دوره: 15 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …

مبانی تئوری پلاسما آرک:

 • مشخصه های فیزیکی و پارامتر های آرک
 • مکانیزم های گسیل الکترونی از کاتد
 • ساختار های مختلف آرک
 • ناحیه آندی و کاتدی آرک
 • ناحیه ستون مثبت Positive Column در ارک
 • تخلیه آرک لغزان

کتاب مرجع: فیزیک و مهندسی پلاسما ویرایش دوم

نویسندگان: الکساندر فریدمن و لارنس کندی

مدت زمان دوره: 15 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …

مبانی تئوری پلاسما سرد اتمسفری:

 • تخلیه کرونا پیوسته
 • تخلیه کرونا پالسی
 • تخلیه سد دی الکتریک
 • تخلیه اسپارک

کتاب مرجع: فیزیک و مهندسی پلاسما ویرایش دوم

نویسندگان: الکساندر فریدمن و لارنس کندی

مدت زمان دوره: 6 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …